Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประวัติความเป็นมา

       สำนักงานเขตบางบอนเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น  สังกัดกรุงเทพมหานคร  แยกพื้นที่แขวงบางบอนออกจากเขตบางขุนเทียนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540  
       โดย  เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2541  ตั้งอยู่ ณ อาคารชั่วคราว ตลาดเทพยาดาอารักษ์ เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 10150 ต่อมา นายประสาน เสือโต ได้บริจาคที่ดินประมาณ 5 ไร่  เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตบางบอนถาวรสำหรับบริการประชาชน และกรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง   ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 และเปิดให้บริการประชาชน ณ อาคารที่ทำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547  เป็นต้นมา

รายนามผู้อำนวยการเขตบางบอน
ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ระยะเวลาครองตำแหน่ง
1 นายกระจ่าง        หนูศรี 6 มีนาคม 2541 – 19 พฤศจิกายน 2541
2 นายสุรศักดิ์        สอนเคลือ 20 พฤศจิกายน 2541 – 23 ตุลาคม 2543
3 นายมานิต          กุลดิลกสัมพันธ์ 24 ตุลาคม 2543 – 11 ธันวาคม 2546
4 ม.ล.วิณา           สุบรรณ 12 ธันวาคม 2546 – 31 ตุลาคม 2549
5 นายกำธร           เลิศสินไทย 1 พฤศจิกายน 2549 – 30 กันยายน 2551
6 นายศิวรัตน์         สุวรรณกาศ 28 พฤศจิกายน 2551 – 2 กรกฎาคม 2552
7 นายพรเลิศ         พันธุ์วัฒนา 3 กรกฎาคม 2552 – 5 ตุลาคม 2554
8 นางรัสยาภรณ์     นครสุต 6 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2557
9 นายสุวิทย์          สุขฤทัยในธรรม 25 มิถุนายน 2558 -  30 กันยายน 2559
10 นายโฆษิต          อักษรชาติ 16 พฤศจิกายน 2559 - 7 มิถุนายน 2560
11 นายปรีชา             ใจงาม 9 สิงหาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560
12 นางสาวพนิตนาฏ    ธนาอภินันทน์ 19 ธันวาคม 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
13 นายบวรสิน           นิยมตรง 12 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน