Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสัยทัศน์ คำขวัญ สัญลักษณ์

วิสัยทัศน์

มืองต้นแบบ  พัฒนาเขตเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์


*********************
 
คำขวัญ

นายมานิต  กุลดิลกสัมพันธ์ ผู้อำนวยการเขตบางบอน ได้เคยประพันธ์คำขวัญของสำนักงานเขตบางบอน ดังนี้

“ หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์
เลิศฤทธิ์หลวงพ่อเกษร
งามล้ำบึงบางบอน
เกษตรกรควบคู่อุตสาหกรรม”


     ต่อมา นางรัสยาภรณ์  นครสุต ผู้อำนวยการเขตบางบอนเห็นว่า สภาพภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิต การประกอบสัมมาชีพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จึงได้ประพันธ์   คำขวัญขึ้นใหม่ ซึ่งใช้เป็นคำขวัญของเขตบางบอนในปัจจุบัน ดังนี้

“หลวงพ่อขาวทรงฤทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเกษร
งามนคเรศน์เขตบางบอน
สมุทรสาครชิดชายแดน
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
น้อมนำเกษตรพอเพียง”


 
   

*************************************

สัญลักษณ์ของเขต

 
ความหมาย
รัศมี            หมายถึง  หมู่บ้านในเขตบางบอนทั้ง 11 หมู่
มงกุฏ          หมายถึง  เครื่องที่ใช้สวมพระเศียรพระมหากษัตริย์
เลข 9          หมายถึง  การกำเนิดของเขตบางบอนในสมัยรัชกาลที่ 9
"บบ"           หมายถึง  สำนักงานเขตบางบอน
พุ่มข้าวบิณฑ์   หมายถึง  ความร่วมมือ ร่วมใจ ของคนในเขตบางบอน
ลายไทยกนกเปลว  หมายถึง  ความเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ความรุ่งเรือง