Main Menu
BANGKOK PORTAL


ร่างประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ตามแบบเลขที่ ขบบ.34/2563 ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)