Main Menu
BANGKOK PORTAL


ร่างประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยเอกชัย 50 ช่วงปลาย และซอยแยกปลายซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์