Main Menu
BANGKOK PORTAL


ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่น

     สำนักงานเขตหนองแขม ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน อปพร. เขตบางบอน และอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางบอน เข้าดูงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสำนักงานเขตบางบอน   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอกชัย 1