Main Menu
BANGKOK PORTAL


สื่อประชาสัมพันธ์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

มาตราการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับ ในส่วนของกรุงเทพมหานค
 
Infographic ชุด ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร
 
 
ตอนที่ 1  ยุทธศาสตร์ชาติ :  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมา
Infographic1.mp4
ตอนที่ 2  การปฏิรูปประเทศ สู่อนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
Infographic2.mp4
ตอนที่ 3  การพัฒนาระบบราชการ
Infographic3.mp4
ตอนที่ 4  สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย
Infographic4.mp4
ตอนที่ 5  หน้าที่ของรัฐ
Infographic5.mp4
ตอนที่ 6  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 77
Infographic6.mp4