Main Menu
BANGKOK PORTAL


เอกสารการประชุม Recency Test วันที่ 7-8 ตุลาคม 2563

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
07/10/2020 แบบสอบถามผู้รับบริการ ดาวน์โหลด
07/10/2020 ขั้นตอนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ สำหรับคลินิกอื่นๆ ดาวน์โหลด
07/10/2020 ขั้นตอนการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ANC ดาวน์โหลด
07/10/2020 QR Code Recency ศบส ดาวน์โหลด
07/10/2020 การอบรมผู้ให้การปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอววีรายใหม่ ดาวน์โหลด
07/10/2020 การบริหารจัดการข้อมูลของโครงการ Recency ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1