Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถิติเอดส์

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
27/09/2021 ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ดาวน์โหลด
24/03/2021 สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
25/10/2019 ผลการคาดประมาณสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ HIV/AIDS ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2573 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ดาวน์โหลด
14/09/2018 สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ชุดเต็ม) ดาวน์โหลด
30/09/2018 สถานการณ์โรคเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ชุดสรุป) ดาวน์โหลด
30/09/2018 จำนวนผู้ป่วยเอดส์และผู้เสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามพื้นที่ที่ได้รับรายงาน ดาวน์โหลด
23/04/2016 การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ใน 9 กลุ่มประชากรเป้าหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2558 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1