Main Menu
BANGKOK PORTAL


แบบฟอร์มการรายงาน

กลุ่มงานวัณโรค
เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มงานวัณโรค
 
11/04/2561 แบบฟอร์มส่งตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค และทดสอบความไวของเชื้อต่อยารักษาวัณโรค ดาวน์โหลด
11/04/2561 แบบค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวี  TBP1/2(ICF1) ดาวน์โหลด
11/04/2561 แบบคัดกรองวัณโรคแรงงานข้ามชาติ (ICF2) ดาวน์โหลด
11/04/2561 แบบคัดกรองวัณโรคคลินิกเบาหวาน (ICF3) ดาวน์โหลด
11/04/2561 แบบฟอร์มการตรวจผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ (ICF4) ดาวน์โหลด
11/04/2561
 
แบบฟอร์มการตรวจหาการป่วยวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (ICF4-1) ดาวน์โหลด
11/04/2561 แบบคัดกรองวัณโรคคลินิก ARV (ICF5) ดาวน์โหลด
11/04/2561 แบบค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขัง TBP1/1(ICF1) ดาวน์โหลด
11/10/2559 แบบคัดกรองวัณโรค ดาวน์โหลด
11/10/2559 แบบคัดกรองวัณโรคคลินิก ARV ดาวน์โหลด
11/10/2559 แบบฟอร์มส่งตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค ดาวนฺ์โหลด
22/04/2558 แนวทางการปฏิบัติเพื่อค้นพบผู้ป่วยวัณโรคระยะแรกในชุมชนด้วยการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดาวน์โหลด
22/04/2558 แนวทางเวชปฏิบัติ ดาวน์โหลด