Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเผยแพร่เชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และดูแลรักษาเอดส์ในการบริการทางการแพทย์ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)