Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันการเผยแพร่เชื้อเอชไวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)