Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)