Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)