- มาตราการทางกฎหมายในการดำเนินงานวัณโรค (ดร.พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี)) ดาวน์โหลด
- แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 (นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ) ดาวน์โหลด
- การแก้ปัญหา Low Success Rate จากผู้ป่วย Transfer Out ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
- TB Refferal Center คืออะไร ดาวน์โหลด
- แนวทางการปฏิบัติในการทำ Contact Investigation เมื่อนักเรียน/ครูป่วยเป็นวัณโรค ดาวน์โหลด